Sociohouse
Nav Pahwa
Memes(nav)
That’s why we got Sociohouse 🤦‍♂️